Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 02.09.2020

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  494. седница на ннс од  02.9.2020

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

Милена Пеева дипл. град. инж.

“Времето на изведба и одржливоста како фактори при избор на тип на ѕидови кај објекти за домување”  

“Construction time and sustainability as factors for selection of type of walls for residential buildings”

 

проф. д-р Валентина Панчовска Жилеска, Градежен факултет

Скопје

 

 

14.09.2020

0202/91-171

 

Филип Арсеновски дипл. геод. инж.

“Динамички елементи како основа за симулација на просторни појави”  

“Dynamic elements as a basis for simulation of spatial phenomena”

 

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет  Скопје

 

14.09.2020

0202/91-165

 

 

Благој Ристов, дипл. геод. инж.

 

“Правно-технички рамки за утврдување на правен статус на бесправно изградени инфраструктурни објекти”

 

“Legal and technical framework for determining the legal status of illegally constructed infrastructure”  

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

Скопје

 

 

14.09.2020

0202/91-166

 

Марјана Костоска

дипл. геод. инж.

 

“Контрола на геометријата на инженерски објекти во фаза на градба” “Geometry control of engineering structures under construction “  

проф. д-Лазо Димов, Градежен факултет  Скопје

 

14.09.2020

0202/91-167

 

Бесиан Зенку дипл. геод. инж.

“Интеграција на проширена реалност во постојните просторни модели” “Integration of augmented reality in existing spatial models “ проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет  Скопје  

14.09.2020

0202/91-168

 

Елена Поповска дипл. град. инж.

 

“Споредбена анализа на ротационите крутости кај незајакнати и зајакнати Т јазли од затворени профили” “Rotational stiffness comparison of unstiffened and stiffened T joints of hollow sections“  

доц. д-р Миле Партиков, Градежен факултет

Скопје

 

14.09.2020

0202/91-169

 

Дарко Димовски дипл. геод. инж.

 

“Израмнување на тригонометриски мрежи по правци и агли” “Adjustment of the trigonometric networks by directions and angles “ доц. д-р Митре Насевски, Градежен факултет

Скопје

 

14.09.2020

0202/91-170