Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 03.06.2020

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  490. седница на ннс од  03.6.2020

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Ѓорѓи Руменоски, дипл. геод. инж.

 

Toчност на геодетската основа за рехабилитација на линиски објекти

 

 

ACCURACY OF THE GEODETIC BASIS FOR REHABILITATION OF LINE STRUCTURES

 

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.06.2020

0202/91-107

 

Игор Николоски, дипл. град. инж.

 

Споредба на 1Д и 2Д модели за хидраулички анализи кај брани со придружни објекти

 

 

COMPARISON OF 1D AND 2D MODELS FOR HYDRAULIC ANALYSIS OF DAMS WITH APPURTENANT STRUCTURES

 

проф. д-р Љупчо Петковски, Градежен факултет,  УКИМ

 

 

09.06.2020

0202/91-106

 

Софија Коцева, дипл. град. инж.

 

Анализа на еластомерни лежишта според европски стандарди

 

 

ANALYSIS OF ELASTOMERIC BEARINGS ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS

 

проф. д-р Горан Марковски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.06.2020

0202/91-105

 

Стојан Ефтимов, дипл. инж. по применета физика

Анализа на загуби на вода во водоснабдителни системи

 

 

ANALYSIS OF WATER LOSSES INWATER SUPPLY SISTEMS

 

проф. д-р Петко Пеливаноски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.06.2020

0202/91-104