Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 01.07.2020

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  493. седница на ннс од  01.7.2020

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Бобан Костов дипл. геод. инж.

“Профитабилни пристапи во администрирање со градежно земјиште во државна сопственост”

 

“Profitable approaches of administration with construction land in state ownership” проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

Скопје

 

03.07.2020

0202/91-127

 

Ирена Иванчева дипл. град. инж.

“Нелинеарна анализа на неармирана ѕидарија со поедноставен микро-модел по дејство на цикличен товар”

 

“Non-linear analysis of unreinforced masonry with simplified micro modeling under cyclic loading”  

проф. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет  Скопје

 

 

03.07.2020

0202/91-125

 

Маја Гошева дипл. град. инж.

“Експериментална и нумеричка анализа на однесувањето на незајакната и зајакната ѕидарија со малтер за префугирање и полипропиленска лента”

 

“Experimental and numerical analysis of the behavior of unstrengthened and strengthеned masonry with repointing mortar and polypropylene straps“  

проф. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет  Скопје

 

 

03.07.2020

0202/91-124

 

Анџела Миткова дипл. геод. инж.

“Концептна рамка за ажурирана геодетска подлога условена од степенот и моќноста на просторната содржина ориентирана кон катастарските системи”

 

“Concept framework for updated geodetic map conditioned by the level and the power of spatial content oriented towards the cadastral systems“  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет  Скопје

 

 

03.07.2020

0202/91-126

 

 

Стефанија Гогова дипл. геод. инж. “Хармонизација на националните сетови на податоци согласно директивата INSPIRE” “Harmonization of national datasets according  то тhe INSPIRE directive“ проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет  Скопје 03.07.2020

0202/91-128