Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 05.05.2020

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  489. седница на ннс од  05.5.2020

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Димитар Цековски дипл. инж

“Споредбена анализа на стабилност кај меки карпести маси со употреба на емпириски и аналитички методи” “Comparative stability analyses in soft rocks masses using empirical and analytical methods”  

д-р Милорад Јовановски,

Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-92

 

 

Кристина Ангелеска дипл. град. инж.

 

 

“Споредба на трошоци и време за изградба на скелетен конструктивен систем кај објекти со ѕидови од керамички блокови и ѕидови од гипс-картонски плочи” “Comparison of construction cost and time at skeleton structures with brick walls and walls with plasterboard”  

проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска, Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-94

 

Надица Караманова дипл. геод. инж.

“Примена на сателитско позиционирање кај оперативни полигонски влаци” “Application of satellite positioning on operational polygon traverses“

 

 

проф. д-р Златко Богдановски, Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-90

 

 

Ана Андонова дипл. град. инж.

 

 

Технологија за изведба на градежни работи кај објекти од високоградбата при примена на материјали со јаглеродни влакна“

 

“Technology for carbon fiber materials application at high-rise buildings  construction“

 

 

проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска, Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-95

 

 

Љупчо Атанасовски дипл. геод. инж.

 

“Анализа на постапките за поврзување на македонскиот со европскиот вертикален референтен систем”

 

“Analysis of the procedures for connecting Macedonian with European vertical reference system”  

проф. д-р Златко Србиновски, Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-91

 

 

Куштрим Авдији дипл. геод. инж.

 

“извршни статуси и потребата од воспоставувањето на Пописниот Катастар” THE FINAL SATUSES AND THE NEED FOR CREATING A DESCRIPTIVE  CADASTRE  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет, УКИМ

 

14.05.2020

0202/91-93