Соопштенија

Одлука за полагање на испитите на прв, втор и трет циклус на студии по електронски пат.

На слениот линк може да го погледнете целиот документ.

Одлука за полагање на испитите на прв, втор и трет циклус на студии по електронски пат.