Соопштенија

Одбрана на магистерска, Тодор Санев

одбрана на магистерска
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 05.04.2024. (петок) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Тодор Санев дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:

,, Влијание на климатските услови врз енергетските потреби за греење на објектите