Соопштенија

Одбрана на магистерска, Софија Макенаџиева

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.04.2024. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Софија Макенаџиева дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Нелинеарна евалуација на критериумот за ограничување на штети според Еврокод 8