Соопштенија

Одбрана на магистерска, Петар Серафимов

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 02.04.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Петар Серафимов дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Влијание на дебелината на заштитните бетонски слоеви врз отворот на пукнатините кај армиранобетонски елементи