Соопштенија

Одбрана на магистерска, Оливер Станоевски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 08.03.2024. (петок) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Оливер Станоевски дипл. геод. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:

Развој и имплементација на националните инфраструктури на просторни податоци во Република Северна Македонија и Република Хрватска