Соопштенија

Одбрана на магистерска, Моника Петковска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.01.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Моника Петковска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, АНАЛИЗА НА АРМИРАНОБЕТОНСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА РАЗЛИЧНО НИВО НА СЕИЗМИЧКО ДЕЈСТВО