Соопштенија

Одбрана на магистерска, Маја Путиќ

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.02.2024. (петок) со почеток во 11.00 часот во училница бр.116 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Маја Путиќ дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Примена на пепел од дрвена биомаса како замена за цемент