Соопштенија

Одбрана на магистерска, Мартин Кедиоски

одбрана на магистерска
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 08.03.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мартин Кедиоски дипл. геод. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:

,, Реализација на процесите за експропријација со посебен осврт на правните статуси и титуларите на недвижностите