Соопштенија

Одбрана на магистерска, Магдалена Кукоска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.12.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Магдалена Кукоска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Влијание на типот на договор за изградба за запазување на договорениот рок