Соопштенија

Одбрана на магистерска, Леонид Миланов

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.02.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во училница бр.213 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Леонид Миланов дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Дигитална реконструкција на објекти од историско наследство врз основа на терестричка и безпилотна фотограметрија