Соопштенија

Одбрана на магистерска, Илија Цоневски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.03.2024. (среда) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Илија Цоневски дипл. инж.геотех.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Оптимизација на решенија за стабилизација и заштита на косини во карпи