Соопштенија

Одбрана на магистерска, Борка Филипова

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.12.2023. (петок) со почеток во 10.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Борка Филипова дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Имплементација на податоци од LiDAR технологија во моделирање на електро-енергетска инфраструктура