Соопштенија

Одбрана на докторска дисертација, м-р Лилјана Димевска

одбрана на докторска дисертација

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2024г. (петок), со почеток од 12.00 часот во АМФИТЕАТАРОТ при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатката м-р Лилјана Димевска Софрониевска дип.инж.арх. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,, Анализа на енергетски перформанси на објектои од модернизмот со аплицирани фасадни наноматеријали