Соопштенија

Објавен е конкурс за доделување на 5 стипендии (10 месечни) од по 6000 ден./месечно за учебната 2018/19 година за Градежен факултет од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при УКИМ

Интерен конкурс

Одлука за доделување стипендии оф Фонд.АБ преку едибниците

Критериуми за рангирањето

1-Пријава

2-Изјава дека не користи друга стипендија

3-Изјава за точност на податоци

4-Изјава за лични податоци

5-Изјава за членови на семејство