Научно списание SJCE

Првиот број од научното списание Scientific Journal of Civil Engineering (SJCE) е објавен во декември 2012. Оттогаш списанието се објавува два пати годишно и е достапно во електронска форма на веб страната на Градежен факултет – Скопје (www.gf.ukim.edu.mk).

Во списанието се објавуваат оригинални трудови во пошироката област на градежното инженерство, како: сите видови на инженерски конструкции од високоградба и нискоградба, материјали, геотехника, геодезија, заштита на животната средина,  менаџмент во градежништвото и сл.

Мегународниот уредувачки одбор ги охрабрува сите научници, истражувачи, инженери и членови на академската заедница да достават свои трудови и на тој начин да придонесат за развојот и одржливоста на списанието.

ОСНОВАЧ И ИЗДАВАЧ

Градежен факултет – Скопје,  Партизански одреди 24, 1000 Скопје

СЕДИШТЕ

Градежен факултет – Скопје,  Партизански одреди 24, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, тел. +389 2 3116 066; факс. +389 2 3118 834; email: prodekan.nauka@gf.ukim.edu.mk

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК

Проф. д-р Лазаревска Маријана

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет – Скопје,  Партизански одреди 24, 1000 Скопје, Република Македонија, email: marijana@gf.ukim.edu.mk

https://sjce.gf.ukim.edu.mk

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР

Проф. д-р Дарко Мославац, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Карлос Бребиа, Весекс институт за технологија, Универзитет во Велс, Велика Британија

Проф. д-р Ибрахим Гурер, Универзитет Гази, Турција

Проф. д-р Миодраг Јовановик, Универзитет во Белград, Србија

Емеритус проф. д-р Хајнц Брандл, Технички Универзитет во Виена, Австрија

Проф. д-р Залика Чрепиншек, Универзитет во Љубљана, Словенија

Проф. д-р J.К. Валравен, Технички Универзитет во Делфт, Холандија

пред. Виктор Маркељ, дипл. град. инж., Универзитет во Марибор, Словенија

Вонр. проф. д-р Јакоб Ликар, Универзитет во Љубљана, Словенија

д-р Даворин Колик, ИТА Хрватска

Проф. д-р Стјепан Лакушик, Универзитет во Загреб, Хрватска

Марк Морел, Научен институт во Монтпеље, Франција

Проф. д-р Милош Кнежевик, Универзитет во Црна Гора

Проф. д-р Милорад Јовановски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Цветанка Поповска, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Љупчо Лазаров, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Горан Марковски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Златко Србиноски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

Проф. д-р Елена Думова Јованоска, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАРАЧКА

SJCE се објавува два пати годишно. Сите трудови се рецензирани.

Тираж: 100 примероци

ПРЕТПЛАТА

Цена за еден примерок: за Македонија (500 ден); за странство (10 EUR + трошоци за испорака).

БАНКА (МАКЕДОНИЈА)

Народна банка на Република Македонија

Број: 160010421978815

Приходно конто 723219

Програма 41

БАНКА (СТРАНСТВО)

Corespond bank details:

Deutsche Bundesbank Zentrale

Address:Wilhelm Epstein strasse 14 Frankfurt am Main, Germany

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

National Bank of the Republic of Macedonia

Address: Kompleks banki bb 1000 Skopje Macedonia

SWIFT BIC:NBRM MK 2X

IBAN: MK 07 1007 0100 0036 254

Name: Gradezen fakultet Skopje

Scientific Journal of Civil Engineering