Соопштенија

МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ во летниот семестар во учебната 2018/19 година

СООПШТЕНИЕ

за студентите од Градежен факултет кои слушале МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ во летниот семестар во учебната 2018/19 година

Студентите кои оствариле право на потпис (со предадени сите задачи), а не земале потпис од оправдани причини досега, истото може да го направат на 11.09.2019 (среда) во 1000 часот (потребно е да се приложат сите програмски задачи).

Студентите од програмата 4+1 (за кои оваа сесија им е последна), потпис може да добијат на 11.09.2019 (среда) во 1000 часот со приложени сите програмски задачи.

Од Катедрата