Листа на изборни предмети – Геотехничко инженерство

Р.бр. Листа на слободни изборни предмети-УКИМ
1 Геологија и животна средина
2 Основни принципи на геотехничко инженерство

Студентите бираат слободни изборни предмети од поширока листа од сите студиски програми

која секоја година се утврдува во покриеноста на настава.