Листа на изборни предмети – Геодезија

бр. П Р Е Д М Е Т фонд на часови предавања вежби кредити
Изборни општи предмети
1 Социологија на претпријатијата 30+30 2 2 6
2 Сферна тригонометрија 30+30 2 2 6
3 Теориска механика 30+30 2 2 6
4 Oснови на информатика 30+30 2 2 6
5 WEB дизајн 30+30 2 2 6
6 Основи на електроника 30+30 2 2 6
7 Физика 30+30 2 2 6
8 Нацртна геометрија 30+30 2 2 6
Изборни предмети – група 1
1 Основи на сообраќајници 30+30 2 2 6
2 Основи на хидротехника 30+30 2 2 6
3 Основи на градежни конструкции 30+30 2 2 6
4 Основи на геоморфологија 30+30 2 2 6
Изборни предмети – група 2
1 Програмирање 30+30 2 2 4
2 Бази на податоци 30+30 2 2 4
3 Геодезија 2 30+30 2 2 4
Изборни предмети – група 3
1 Софтверски пакети во геодезијата 30+30 2 2 4
2 Менаџмент на недвижности 30+30 2 2 4
3 Општа картографија 30+30 2 2 4

 


 

Условеност на предметите

 

I сем.. Предмети Условеност
1 Математика
2 Основи на геодезијата
3 Изборен од општи предмети
4 Изборен од општи предмети
5 Изборен од универзитетска група
  Изборни општи предмети Условеност
Нацртна геометрија
Социологија на претпријатија
Компјутерски апликации во геодезијата
Физика
II сем. Предмети Условеност
6 Геодезија 1 Osnovi na geodezija *
7 Геодетски подлоги
8 Странски јазик 1
9 Изборен од општи предмети
10 Изборен од универзитетска група
11 Изборен од универзитетска група
  Изборни општи предмети Условеност
Сферна тригонометрија Математика *
Теориска механика
Основи на електроника
WEB дизајн
III сем. Предмети Условеност
12 Теорија на грешки Математика, Геодезија 1
13 Геодетска мерна технологија Геодезија 1
14 Странски јазик 2 Странски јазик 1
15 Изборен од група 1
16 Изборен од група 1
  Изборни од група 1 Условеност
Основи на сообраќајници Геодетски подлоги
Основи на хидротехника Геодетски подлоги
Основи на градежни конструкции Геодетски подлоги
Основи на геоморфологија Геодетски подлоги

 

 

 

IV сем. Предмети Условеност
17 Геодетски израмнувања Математика, Теорија на грешки*

 

18 Геодетска метрологија Геодезија 1

Геодетска мерна технологија*

19 Катастар
20 Изборен од група 2
21 Изборен од група 2
22 Геодетска пракса 1 Геодезија 1
  Изборни предмети – група 2 условеност
Воведно програмирање
Бази на податоци
Геодезија 2 Геодезија 1
V сем. Предмети Условеност
23 Основна фотограметрија
24 Менаџмент на недвижности Катастар *
25 Елипсоидна геодезија Математија, Геодезија 1
26 Геоинформациони системи
27 Изборен од група 3
  Изборни предмети – група 3 условеност
Софтверски пакети во геодезијата Геоинформациони системи *
Просторно планирање Геодетски подлоги
Општа картографија
VI сем. Предмети Условеност
28 Виша геодезија Теорија на грешки

Геодетска метрологија

29 Глобални позициски системи Елипсоидна геодезија*
30 Инженерска геодезија Geodezija 1

Geodetska metrologija

31 Математичка картографија Математика,

Елипсоидна геодезија *

32 Изборен од група 3
33 Геодетска пракса 2 Геодетска пракса 1,

Виша геодезија *,

Инженерска геодезија *

34 Дипломска работа

 

*    – Услов за следење на предметите кои се зависни од други предмети во истата студиска година е добивање на потпис