Лабораторија за асфалт и асфалтни конструкции

Преглед на опрема (инструменти) со кои располага лабораторијата

 • Дуктилометар за битумен, Strassentest
 • PK апарат за битумен, Ring and Ball Tester Herzog
 • SRT апарат, Skid Resistance Tester England
 • Пенетрометар, Labor Automatic
 • Точка на лом на битумен, Frass
 • Комора за ниски температури, Obod
 • Мобилна гарнитура за вадење кернови, Strassentest
 • Компактор по Marshall, IMS Automatic
 • Преса по Marshall, IMS
 • Миксер за асфалтна мешавина, Cox-Sons USA
 • Отпорност на абење на камен материјал, Los Angeles
 • Дефлектометар, Бенкелманова греда IMS
 • Дебелина на асфалтни слоеви, Schichtdickenmesser Germany
 • Автоматска сеалка, Wykaham-Farrance England
 • Водено купатило со терморегулација, Sutjeska
 • За дестилација на битумен, Soxslet
 • Центрифуга за битумен, SSM-Uster-SCHWEIZ
 • Стерилизатор до 200оС, ST-05 Zagreb
 • Апарат за дестилација и редестилација
 • Прецизна вага, Tehtnica-Zelezniki
 • Печка за жарење, SSSR
 • Вакуум пумпа со ексикатор
 • Ватростални пикнометри од 1000ml
 • Ригден апарат за филер
 • Дигитална вага до 1kg
 • Апарат за лепливост
 • Raube

Лабораторијата располага со соодветен простор по големина и намена опремен со соодветна инфраструктура.
Во состав на лабораториската опрема се и поголем број на ситна придружна опрема како составен дел на основната.
Лабораторијата е оспособена за лабораториско-показна настава од областа на флексибилните коловозни конструкции и нивните компоненти:

 • битумен
 • филер
 • камен агрегат
 • адитиви
 • емулзии

Лабораторијата со својата опрема врши истражувања и испитувања на коловозни конструкции во експлоатација и е во тесна соработка со градежната оператива во својата применувачка дејност.

На мислење сме дека е потребно постојната опрема да се надополнува и обновува со пософистицирани модели со оглед на тоа дека истата е специфична во областа на градежништвото кои во денешни услови е во подем.