Соопштенија

КОНКУРС за упис на нови студенти во учебната 2023/2024

Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование.

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30.8. и 31.8.2023 18 и 19.9.2023 28.9.2023
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование                   (прелиминарна ранг-листа) 4.9. 2023 21.9.2023  /
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 11.9. 2023 25.9.2023  /
Запишување на кандидатите 12. и 13.9. 2023 26.9.2023 30.9.2023

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Сите информации може да ги добиете со клик на Уписи – Прв циклус