Соопштенија

Конечната листа на примени кандидати на трет циклус во првиот уписен рок во учебната 2022/2023

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/Konecna_lista_na_primeni_kandidati_Tret_ciklus_2022_2023.pdf