Како треба да постапам за повторно запишување на ГФ?

Многу паметно од твоја страна, уште недипломираните студенти добиваат понуди за вработување…

Потребно е да ги донесеш уверенијата и дипломата од средното образование, изводот од матичната книга на родени, уверението за државјанство, индексот (ако си го сочувал, или да го објавиш за изгубен (процедура од прашање бр. 1) и уплатница од 10 евра во денарска противвредност според Ценовникот на ГФ. Според член 323 од Статутот на УКИМ, бидејќи еднаш си го искористил правото за студирање во рамките на државната квота, преминуваш во квота со кофинансирање.