Како да се запишам на 3 циклус на студии?

Според Конкурсот за запишување студенти на трет циклус (преземи конкурс) со завршен втор циклус на студии просек над 8,00 остварен од прв и втор циклус на студии, како и доказ за познавање на еден од трите јазици најчесто користени во Европската унија (англиски, француски и германски јазик).