Како да се запишам на 2 циклус на студии на ГФ?

Според Конкурсот за запишување студенти на втор циклус (преземи конкурс) со завршен прв циклус на студии на Градежен факултет или сродни студии.

Рангирањето на примените кандидати е според постигнатиот просек на прв циклус на студии.