Како да добијам диплома по итна постапка (пред промоција)

Како да добијам диплома по итна постапка (пред промоција)

Поднеси барање за издавање диплома по итна постапка со твои податоци, уплата од 5250 ден. за диплома/додаток на диплома на жиро сметката на Градежен факултет и уплата од 3000 ден. на жиро сметката на УКИМ.

Дипломата се изготвува со датумот на поднесување, а според Правилникот за условите и постапката за издавање и за одземање на диплома и додаток на диплома за завршени студии на високо образование на УКИМ во Скопје (Сл. Весник на РСМ бр. 336, 1.6.2016), член 11, дипломата се изработува за 10 дена, од денот на доставеното барање, потпишано од Деканот.

жиро сметката на Градежен факултет 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41

жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41