Изјавата за увид во досие

Дали мојот родител/старател може да има увид во моето студентско досие?
Со пополнување на изјавата за увид во досие, родител/старател може да има увид во досието на студентот.