Соопштенија

Заверка на зимски и запишување летен семестар за 1. и 2. циклус во 2022/2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР НА I ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2022/2023 ГОДИНА

Покриеност настава за зимски и летен за прв циклус на студии  2022/2023

Напомена: документите можете да ги оставите во соодветната кутија според студиската програма или да почекате на шалтер да биде повикан вашиот број (еден студент, еден индекс, еден број)

Пополнувањето на студетската анкета за зимски семестар 2022/2023 е задолжително во период 1-14. февруари 2023 пред да ги донесете документите на шалтерите на студентскиот оддел.

Запишувањето на летниот семестар во iknow системот е задолжително во период 1-14.февруари 2023, пред да ги донесете документите на шалтерите на студентскиот оддел.

За студентите на прв циклус на студии на Градежниот факултет во Скопје, од сите студиски програми, запишувањето на летен семестар, во учебната 2022/2023 година, на шалтерите на студентскиот оддел ќе се врши во период од 15.2.2023 до 20.2.2023 од 10,30 до 13,30 часот и тоа по следниот распоред:

 1. 15. февруари – втор семестар, прв циклус, градежништво и геодезија
 2. 16. февруари – четврти семестар, прв циклус, градежништво и геодезија
 3. 17. февруари – шести семестар, прв циклус, градежништво и геодезија
 4. февруари – прв циклус геотехника

Почитувајте го распоредот и редниот број што го добивате од системот!

Потребни документи и уплати:

 • Индекс;
 • Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимски семестар);
 • Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летен семестар);
 • Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар;
 • Пријави за испити во хартиена форма за сите предмети кои ги запишувате во летен семстар (пополнети со основните податоци кои важат за наредните 3 сесии);
 • Уплатена партиципација од 6.200/12.400 ден. за семестар за студентите во државна квота или според бројот на запишани кредити (1 кредит = 205/410 ден)    или
 • Уплатена казна од 620 ден. за секој предмет кој се презапишува по втор и повеќе пати, за студентите во државна квота и во квота со кофинансирање;

Калкулатор на кредити;

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: БУЏЕТ НА РСМ – ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 1000000000 630 95
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА
ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 ЗА ОСТАНАТИТЕ ПЛАЌАЊА

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ!!

 • Студентите кои запишуваат предмет по трет пат или немаат положено најмалку 50% од запишаните кредити од минатиот зимски семестар, преминуваат од државна квота во квота со кофинансирање (партиципација 12400 ден, односно цена на 1 кредит 410 д.)
 • Студентите кои изработуваат дипломска работа не запишуваат семестар, ако ја одбранат најдоцна до 28 февруари 2023 год., но потребно е да донесат образец за заверка на зимскиот семестар 2022/2023 година. Студентите кои нема да одбранат дипломска до овој датум, треба да го запишат семестарот само со кредитите од дипломската и обрасци за запишување/заверување на семестар.
 • Запишување на семестар по рокот е возможно врз основа на писмено барање доставено до продекан за настава и уплатена казна од 1220 денари.
 • Студентите кои го прекинале студирањето, а сакаат да го обноват стаусот на редовен студент треба да се обратат до продекан за настава и да постапат според чл. 80 од Правилникот за студирање на прв и втор циклус на студии (линк до) и Одлука за утврдување финансиски надоместок за обновување на статусот на студент (линк до);
 • Наставата почнува на 15.2.2023 година според Распоредот на часови истакнат на web страната на факултетот.

Распоред на часови за прв циклус, летен семестар 2022/2023;

Календарот на активности и неработни денови во 2023 година;

Правилник за студирање на прв и втор циклус на студии;

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2022/2023 ГОДИНА

Покриеност настава за зимски и летен за втор циклус на студии 2022/2023

Напомена: документите можете да ги оставите во соодветната кутија според студиската програма или да почекате на шалтер да биде повикан вашиот број (еден студент, еден индекс, еден број)

Пополнувањето на студетската анкета за зимски семестар 2022/2023 е задолжително во период 1-14. февруари 2023, пред да ги донесете документите на шалтерите на студентскиот оддел.

Запишувањето на летниот семестар во iknow системот е задолжително во период 1-14. февруари 2023, пред да ги донесете документи на шалтерите на студентскиот оддел.

За студентите на втор циклус на студии на Градежниот факултет во Скопје, од сите студиски програми, запишувањето на летен семестар, во учебната 2022/2023 година, на шалтерите на студентскиот оддел ќе се врши во на 20.2.2023 и 21.2.2023 од 10,30 до 13,30 часот и тоа по следниот распоред:

 1. февруари – втор и четврти семестар, втор циклус, градежништво и геотехника
 2. февруари – втор и четврти семестар, втор циклус, градежништво и геодезија

Почитувајте го распоредот и редниот број што го добивате од системот!

Потребни документи и уплати:

 • Индекс;
 • Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимски семестар);
 • Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летен семестар);
 • Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар;
 • Пријави за испити во хартиена форма за сите предмети кои ги запишувате во летен семстар (пополнети со основните податоци кои важат за наредните 3 сесии);
 • Уплатена партиципација од 24.600 ден. за семестар
 • За повторно запишан/заменет предмет на II циклус, студентот плаќа износ во висина од 4950 ден.
 • Студентите кои ги положиле сите испити имаат обврска до магистрирањето да го запишуваат секој семестар со административна уплата од 1220 ден.
 • Запишување на семестар по рокот е возможно врз основа на писмено барање доставено до продекан за настава и уплатена казна од 1220 денари.
 • Студентите кои го прекинале студирањето, а сакаат да го обноват стаусот на редовен студент треба да се обратат до продекан за настава и да постапат според чл. 80 од Правилникот за студирање на прв и втор циклус на студии (линк до) и Одлука за утврдување финансиски надоместок за обновување на статусот на студент (линк до);
 • Студентите кои ги положиле испитите според Наставната програма за втор циклус на студии пред да поднесат пријава за магистерска работа, од студентската служба задолжително подигнуваат извод за положени испити со уплата од 610 ден.

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РСМ – Градежен факултет – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 за други уплати

Наставата почнува на 15.2.2023 година според распоредот на часови истакнат на web страната на Градежен факултет.

Распоред на часови за прв циклус, летен семестар 2022/2023;

Календарот на активности и неработни денови во 2023 година;

Правилник за студирање на прв и втор циклус на студии;