Соопштенија

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА I и II ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2018-2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА I ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2018/2019

НАПОМЕНА: СЕ ПРИМЕНУВА СИСТЕМОТ НА БРОЈЧЕ!!!!

ЗА СЕКОЈ ИНДЕКС СЕ ПЕЧАТИ ПОСЕБЕНО БРОЈЧЕ!!!!

НА ШАЛТЕРИТЕ ЌЕ СЕ ЈАВИТЕ НА ПОВИК НА ВАШИОТ БРОЈ!!!

СЕКОЈ СТУДЕНТ ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВИ И ИСПЕЧАТЕН БАРКОД ОД УСПЕШНО ПОПОЛНЕТА СТУДЕНСКА АНКЕТА!!!

АНКЕТАТА СЕ ПРАВИ НА СЛЕДНИОТ линк

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО IKNOW СИСТЕМОТ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕД  ДА СЕ ЈАВИТЕ НА ШАЛТЕРИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА ВО ПЕРИОД од  05 до 10.2.2019 г.
За студентите на прв циклус на студии на Градежниот факултет во Скопје, од сите студиски програми, заверката на ЗИМСКИ и запишувањето на ЛЕТЕН семестар, во учебната 2018/19 година на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА ќе се врши во период од 11.2.2019 до 14.2.2019 од 11,оо до 14,оо часот и тоа по следниот распоред:

–       11. Февруари – втор семестар за градежништво и геодезија

–       12. февруари – четврти семестар за градежништво и геодезија

–       13. февруари – шести семестар за градежништво и геодезија

–       14. Февруари – геотехника и четиригодишни студии по градежништво

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТИ:

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот зимски семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukum.edu.mk или од копирницата на Факултетот; линк до страната
Уплатена административна такса од 100 ден (ТМ Име Презиме 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот); или уплатница ПП-50 /се поднесува во прилог/.

► Уплатени 310 ден. за потврда за редовен студент во летен семестар 2018/2019, АКО НА СТУДЕНТОТ МУ Е ПОТРЕБНА;

► Потврда за уплатена партиципација од  6.200 ден. за семестар за студентите во државна квота ИЛИ според бројот на запишани кредити /1 кредит = 205 ден/ КАЛКУЛАТОР ЗА КРЕДИТИ

► Потврда за уплатена партиципација од 12.400 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање ИЛИ според бројот на запишани кредити /1 кредит = 410 ден/КАЛКУЛАТОР ЗА КРЕДИТИ
Уплатена казна од 620 ден. за секој предмет кој се презапишува по втор и повеќе пати, за студентите во државна квота и во квота со кофинансирање;

Напомена:упалтите за казни и партиципацијата се уплатуваат на една уплатница!!!

 

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ – Градежен факултет – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 за останати плаќања

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ!!

Според член 323 од Статутот на УКИМ, студент од државна квота преминува во квота со кофинансирање во два случаи:

– ако запишува предмет по трет пат; и

– ако не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на нареден соодветен семестар (зимски/летен).

 

►Студентите кои изработуваат дипломска работа не запишуваат семестар, ако ја имаат одбрането заклучно со 28 февруари 2019 година, но потребно е да донесат образец за заверка на зимскиот семестар 2018/19 година.

►Студентите кои нема да одбранат дипломска до овој датум, треба да го запишат семестарот само со кредитите од дипломската и обрасци за запишување/заверување на семестар.

 

НАСТАВАТА ПОЧНУВА НА 18.02.2019 ГОДИНА СПОРЕД РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИ ИСТАКНАТ НА WEB СТРАНАТА НА ГФ.

Студенти задолжително користете го Календарот на активности каде што ги имате сите информации во врска термините кои треба да ги почитувате!!

http://gf.ukim.edu.mk/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5/

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2018/2019

НАПОМЕНА: СЕ ПРИМЕНУВА СИСТЕМОТ НА БРОЈЧЕ!!!!

ЗА СЕКОЈ ИНДЕКС СЕ ПЕЧАТИ ПОСЕБЕНО БРОЈЧЕ!!!!

НА ШАЛТЕРИТЕ ЌЕ СЕ ЈАВИТЕ НА ПОВИК НА ВАШИОТ БРОЈ!!!

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО IKNOW СИСТЕМОТ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕД  ДА СЕ ЈАВИТЕ НА ШАЛТЕРИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА ВО ПЕРИОД од  05 до 10.2.2019

 

За студентите на втор циклус на студии на Градежниот факултет во Скопје од сите студиски програми заверката на ЗИМСКИ семестар и запишувањето на ЛЕТЕН семестар во учебната 2018/19 година на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА ќе се врши во термините:

–  14. Февруари 2019 –   од 11,оо до 14,оо часот за втор циклус градежништво

–  15. Февруари 2019 –   од 11,оо до 14,оо часот за сите насоки на вотр циклус

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТA

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот летен семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
Уплатена административна такса од 100 ден (ТМ Име Презиме 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот); или уплатница ПП-50 /се поднесува во прилог/.

Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukum.edu.mk или од копирницата на Факултетот; линк до страната

►Потврда за уплатена партиципација од 30.750 / 24.600

►За повторно запишан/заменет предмет на II циклус, студентот плаќа износ во висина од 6150/4920 (според студиската програма)

►Студентите кои ги положиле сите испити имаат обврска до магистрирањето да го запишуваат секој семестар со административна уплата од 920 ден.

►Студентите кои ги положиле испитите според Наставната програма за втор циклус на студии пред да поднесат пријава за магистерска работа, од студентската служба задолжително подигнуваат извод за положени испити со уплата од 610 ден.

 

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ – Градежен факултет – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 за други уплати

 

НАСТАВАТА ПОЧНУВА НА 18.02.2019 ГОДИНА СПОРЕД РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИ ИСТАКНАТ НА WEB СТРАНАТА НА ГФ.Студенти задолжително користете го Календарот на активности каде што ги имате сите информации во врска термините кои треба да ги почитувате!!

http://gf.ukim.edu.mk/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5/