Изборни предмети Хидротехника втор циклус

Р.БР Предмет Фонд на часови Европски кредити
1 Квалитет на води 3+2 6
2 Депонии 3+2 6
3 Користење на подземни води 3+3 6
4 Моделирање во комунална хидротехника 3+2 6
5 Водовод и канализација во згради 3+2 6
6 Реставрација на речни сливови 3+3 6
7 Стохастичка хидрологија 3+3 6
8 Параметарска хидрологија (*) 3+3 6
10 Насипни брани – одбрани поглавја 2+2 6
11 Бетонски брани – одбрани поглавја 2+2 6
12 Оптимизација на хидросистеми 2+2 6
13 Симулациони модели за анализа на хидросистеми 2+2 6

Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно избран, да се избере и во вториот циклус на студии.