Изборни предмети – Менаџмент на недвижности втор циклус

Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
  Изборни предмети – група 1
1 Мерни системи во менаџментот со недвижности 2 + 1 4
2 Геодетска мерна технологија 2 + 1 4
Изборни предмети – група 2
1 Просторни модели и анализи 3 + 3 7
2 Современ катастар 3 + 3 7
3 Стратегии за урбан и рурален развој 1 + 1 2
4 Енергетски ефикасни објекти 1 + 1 2
5 Проектен менаџмент 1 + 1 2
Изборни предмети – група 3
1 Масовна проценка со ГеоИС 3 + 4 7
2 Дистрибуирани геоинформациски системи 3 + 4 7