Изборни предмети – Геотехничко инженерство втор циклус

Изборни предмети

  ОПШТИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ГФ
Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
1 Веројатност и статистика (*) 3 + 2 6
2 Програмирање 3 + 2 6
3 Теорија на наука и методологија на истражување 3 + 2 6
4 Општ изборен 1 од листа на ГФ 3 + 2 6
5 Општ изборен 2 од листа на ГФ 3 + 2 6
6 Општ изборен 3 од листа на ГФ 3 + 2 6
7 Насипани брани 3 + 2 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ГФ
Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
1 Вовед во еластичност 3 + 2 5
2 Кинематика и динамика 3 + 2 5