Соопштенија

Заверка на летен семестар и запишување на зимски семестар 2018-2019 за прв и втор циклус на студии

 

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА I ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2018/2019

НАПОМЕНА: СЕ ВОВЕДУВА СИСТЕМ НА БРОЈЧЕ!!!!

ЗА СЕКОЈ ИНДЕКС СЕ ПЕЧАТИ ПОСЕБЕНО БРОЈЧЕ!!!!

НА ШАЛТЕРИТЕ ЌЕ СЕ ЈАВИТЕ НА ПОВИК НА ВАШИОТ БРОЈ!!!

СТУДЕНТИТЕ КОИ ШТО ЗАВЕРУВААТ СЕМЕСТАР ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВАТ И ИСПЕЧАТЕН БАРКОД ОД УСПЕШНО ПОПОЛНЕТА АНКЕТА. Линк до анкетата

Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студиски програми на прв и втор циклус на студии, дека запишувањето на ЗИМСКИ семестар во учебната 2018/19 година се врши од                15 до 25.9.2018 на IKNOW системот, а заверката на ЛЕТЕН семестар и запишувањето на ЗИМСКИ  семестар во учебната 2018/19 година на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА од 25.9.2018 до 29.9.2018 од 11,00 до 14,00 часот и тоа по следниот распоред:
На 25. септември –  Геотехника и четиригодишни студии по градежништво

На 26. септември –  третти семестар за градежништво и геодезија
На 27. септември –  петти семестар за градежништво и геодезија

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот летен семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukum.edu.mk или од копирницата на Факултетот; линк до страната
Уплатена административна такса од 100 ден (ТМ Име Презиме 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот); или уплатница ПП-50 /се поднесува во прилог/.

► Пополнет статистички лист ШВ-20,

► Уплатени 1.550 ден. за материјални тршоци за образовен процес, надомест за солидарна одговорност и лабораториски вежби; линк до уплатите

► Уплатени 100 ден. за осигурување на редовни студенти за период 01.10.2018 – 30.09.2019 г

► Уплатени 310 ден. за потврда за редовен студент во зимски семестар 2018/2019, АКО НА СТУДЕНТОТ МУ Е ПОТРЕБНА;

► Потврда за уплатена партиципација од  6.200 ден. за семестар за студентите во државна квота

► Потврда за уплатена партиципација од 12.400 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање:

 

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ – Градежен факултет – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 за останати плаќања

 

Потврда за уплатени 750 ден. за ИКСА на УКИМ

УПЛАТАТА СЕ ВРШИ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50 / од скриптара/
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ УКИМ /ГФ/ – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600103689 788 18
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ШТО ЗАВЕРУВААТ СЕМЕСТАР ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВАТ И ИСПЕЧАТЕН БАРКОД ОД УСПЕШНО ПОПОЛНЕТА АНКЕТА. Линк до анкетата

 

 

УПЛАТA НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА I ЦИКЛУС

 

Студентите на Градежниот факултет плаќаат партиципација според бројот на запишани кредити во семестарот.
Паричниот износ на еден кредит изнесува 1/30 од цената за семестралната партиципација, односно од цената за кофинансирање.

државна квота – партиципација: 6.200 ден.
1 кредит
= 3,33€ = 205 денари
студии со кофинансирање: 12.400 ден.
1 кредит
=6,66€ = 410 денари

Уплатена казна за презапишување на предмет (по втор и повеќе пати) за студенти во државна квота и во квота со кофинансирање од 620 ден. од предмет;

►Студентите кои изработуваат дипломска работа не запишуваат семестар ако ја имаат одбрането заклучно со 28 септември 2018 година, но потребно е да донесат образец за заверка на летниот семестар 2017/18 година.

►Студентите кои нема да одбранат дипломска до овој датум, треба да го запишат семестарот само со кредитите од дипломската и обрасци за запишување/заверување на семестар.

 

Според член 323 од Статутот на УКИМ, студент од државна квота преминува во квота со кофинансирање во два случаи:

– ако запишува предмет по трет пат; и

– ако не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на нареден соодветен семестар (зимски/летен).

 

Наставата почнува на 01.10.2018 година според распоредот на часови истакнат на WEB страната на ГФ.

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО 2018/2019

 

НАПОМЕНА: СЕ ВОВЕДУВА СИСТЕМ НА БРОЈЧЕ!!!!

ЗА СЕКОЈ ИНДЕКС СЕ ПЕЧАТИ ПОСЕБЕНО БРОЈЧЕ!!!!

НА ШАЛТЕРИТЕ ЌЕ СЕ ЈАВИТЕ НА ПОВИК НА ВАШИОТ БРОЈ!!!

Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студиски програми на прв и втор циклус на студии, дека запишувањето на ЗИМСКИ семестар во учебната 2018/19 година се врши од 15 до 25.9.2018 на IKNOW системот, а заверката на ЛЕТЕН семестар и запишувањето на ЗИМСКИ  семестар во учебната 2018/19 година на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА од 25.9.2018 до 29.9.2018 од 11,00 до 14,00 часот и тоа по следниот распоред:

 

На 28. септември –   II циклус на студии /сите студиски програми/
На 29. септември /сабота/ – II циклус на студии /сите студиски програми/

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТA

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот летен семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
Уплатена административна такса од 100 ден (ТМ Име Презиме 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот); или уплатница ПП-50 /се поднесува во прилог/.

►Потврда за уплатена партиципација од 30.750 / 24.600

►За повторно запишан/заменет предмет на II циклус, студентот плаќа износ во висина од 6150/4920 (според студиската програма) , во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

►Студентите кои ги положиле сите испити имаат обврска до магистрирањето да го запишуваат секој семестар со административна уплата од 15 евра во денарска противвредност.

►Студентите кои ги положиле испитите според Наставната програма за втор циклус на студии пред да поднесат пријава за магистерска работа, од студентската служба задолжително подигнуваат извод за положени испити со уплата од 10€ во денарска противвредност според тековниот курс на Народната банка на РМ на жиро сметка на Градежен факултет 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходно конто 723019 програма 41.

 

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ – Градежен факултет – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација

 

 

Наставата почнува на 01.10.2018 година според распоредот на часови истакнат на WEB страната на ГФ.