Градежништво 2013/2014 – 2017/2018

Вид на програма Академски студии од прв циклус
Назив на студиската програма македонски Градежништво
Англиски CIVIL ENGINEERING
Акроним /
Институција предлагач Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 3 години (6 семестри)
ЕКТС 180
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Дипломиран градежен инженер
англиски BSc in Civil Engineering

 

Структура на студиската програма

1 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

1 Слободен изборен предмет -1 2+0 2 60
2
Општ изборен

1

Нацртна геометрија
Инженерска графика
2+2 4 120
3 Математика 1 4+4 8 240
4 Статика 3+3 6 180
5 Инженерска геологија 3+2 5 150
6 Градежни конструкции 3+2 5 150
Вкупно : 17+13 30 900

 

2 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

7 Слободен изборен предмет -2 2+0 2 60
8
 

 

Општ изборен

2

Математика 2 (*)
Веројатност и статистика (***)
Нумерички методи
(***)
3+3 6 180
9 Јакост на материјали 3+3 6 180
10 Механика на флуиди 3+3 6 180
11 Геодезија 3+2 5 150
12 Кинематика и динамика 3+2 5 150
Вкупно : 17+13 30 900

 

3 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

13
 

 

Општ изборен  3

Вовед во програмирање
CAD     ориентиран софтвер
Градежништво и животна
средина (***)
Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото (***)
Странски јазик
Информатика
2+2 4 120
14 Слободен изборен предмет -3 2+0 2 60
15 Градежни материјали 3+2 5 150
16 Комунална хидротехника 3+2 5 150
17 Механика на почви 3+3 4 120
18 Технологија на бетон 2+2 4 120
19 Теорија на конструкции 1 2+2 4 120
Вкупно : 17+13 28 840

 

4 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

20 Железници 2+2 4 120
21 Основи на челични конструкции 3+3 6 180
22 Патишта 3+2 5 150
23 Армиран бетон 3+3 6 180
24 Хидротехнички конструкции 3+2 5 150
25 Теорија на конструкции 2 2+2 4 120
Вкупно : 16+14        30           900

 

 

5 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

26 Инфраструктурни конструкции 3+3 6 180
27 Фундирање 3+2 6 180
28 Организација и механизација 3+2 6 180
29 Слободен изборен предмет -4 2+0 2 60
30 Изборен ГФ-1 (**) 3+2 5 150
31 Изборен ГФ-2 (**) 3+2 5 150
Вкупно : 17+11 30 900

 

 

6 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

32 Изборен ГФ-3 (**) 3+2 5 150
33 Изборен ГФ-4 (**) 3+2 5 150
34 Изборен ГФ-5 (**) 3+2 5 150
35 Изборен ГФ-6 (**) 3+2 5 150
36 Пракса 0+4 4 120
37 Дипломски труд 0+6 6 180
Вкупно : 12+18 30 900

(*)- Изборен во прв циклус, задолжителен во втор циклус 

(**)- Изборните предмети ГФ-1 до ГФ-6 (минимум 5) се бираат од модулите: конструкции, хидротехника, патишта и железници, можат да се бираат и во втор циклус

(***) Предмети што можат да се слушаат и во втор циклус