Градежништво – хидротехника 2018/2019

 

Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

македонски Градежништво – хидротехника
aнглиски Civil Engineering, Hydrotechnics
Акроним /
Институција

 

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Магистер на науки по градежништво, хидротехника
англиски Master of science in civil engineering, Hydrotechnics

 

Структура на студиската програма

Р.Бр. Предмет Часови/

Неделно

Европски

кредити

Прв семестар
1 Хидрометрија 3+3 6
2 Хидројазли 3+2 6
3 Прочистување на водата 3+3 6
4 Хидромелиоративни системи 3+2 6
5 Математика 2*/ Изборен од група Х 3+2 6
Вкупно 15+12 30
Втор семестар
6 Уредување на водотеците 3+2 7
7 Хидроенергетски објекти 3+2 7
8 Прочистување на отпадни води 3+3 7
9 Слободен изборен предмет од листа УКИМ1 3+2 5
10 Слободен изборен предмет од листа УКИМ2 3+2 5
Вкупно 15+11 31
Трет семестар
11 Изборен хидро 1 (**) 3+2 6
12 Изборен хидро 2 (**) 3+2 6
13 Изборен хидро 3 (**) 3+2 6
14 Изборен хидро 4 (**) 3+2 6
15 Изборен хидро 5 (**) 3+2 6
Вкупно 15+10 30
Четврт семестар
16 Пракса 0+4 4
17 Магистерска работа 0+24 25
Вкупно 0+28 29

прв циклус, се запишува изборен од група на изборни предметни Хидротехника.

Забелешка (**) Студентот треба да избере минимум 4 предмети од листа на изборни предмети од хидротехничка насока.