Градежништво-конструктивна насока 2018/2019

Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Градежништво-конструктивна насока
Англиски Civil Engineering, Structures
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер на науки по градежништво, конструктивна насока
Англиски Master of science in civil engineering, structures

 

Структура на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Слободен изборен предмет од листа УКИМ 1 3 + 2 5
2 Еластичност и гранична носивост (*) 3 + 2 5
3 Математика 2 / Пресметковни методи во градежништвото (**) 3 + 3 6
4 Челични конструкции на згради (*) 3 + 2 5
5 Теорија на површински носачи (*) 3 + 2 5
6 Динамика на конструкции 3 + 2 5
Вкупно: 18 + 13 31
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
7 Претходно напрегнат бетон 3 + 2 5
8 Метода на конечни елементи 3 + 2 5
9 Спрегнати конструкции 3 + 2 5
10 Дрвени конструкции (*) 3 + 2 5
11 Армиранобетонски конструкции 3 + 2 5
12 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
Вкупно: 18 + 12 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
13 Слободен изборен предмет од листа УКИМ 2 3 + 2 5
14 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
15 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
16 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
17 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
18 Изборен ГФ-К 3 + 2 5
Вкупно: 18 + 12 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
19 Пракса 0 + 4 4
20 Магистерски труд 0 + 25 25
Вкупно: 0 + 29 29

(*) Доколку предметот е избран во I циклус студии, се избира еден од понудените изборни предмети од групата ГФ-К

(**)Доколку не е избран во 1 циклус, се избира Математика 2. Доколку е избран Математика 2 во 1 циклус, се избира Пресметковни методи во градежништвото.