Градежништво-конструктивна насока 2013/2014 – 2017/2018

Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Градежништво-конструктивна насока
Англиски Civil Engineering, Structures
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер на науки по градежништво, конструктивна насока
Англиски Master of science in civil engineering, structures

 

Структура на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Слободен изборен предмет од листа УКИМ 1 2 + 0 2
2 Еластичност и гранична носивост на линиски к-ции 3 + 3 6
3 Математика 2  (*) 3 + 3 6
4 Челични конструкции на згради (*) 3 + 2 5
5 Теорија на површински носачи (*) 3 + 2 5
6 Динамика на конструкции 3 + 3 6
Вкупно:                                                 17 + 13                   30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
7 Претходно напрегнат бетон (*) 3 + 2 5
8 Метода на конечни елементи 3 + 2 5
9 Спрегнати конструкции 3 + 2 5
10 Дрвени конструкции (*) 3 + 2 5
11 Изборен ГФ-Б 3 + 2 5
12 Изборен ГФ-Б 3 + 2 5
Вкупно:                                               18 + 12                   30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
13 Слободен изборен предмет од листа УКИМ 2 2 + 0 2
14 Армиранобетонски конструкции 3 + 2 5
15 Изборен ГФ-Б 3 + 2 5
16 Изборен ГФ-В 3 + 3 6
17 Изборен ГФ-В 3 + 3 6
18 Изборен ГФ-В 3 + 3 6
Вкупно:                                                    18 + 12                  30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
19 Пракса 0 + 5 5
20 Магистерски труд 0 + 25 25
Вкупно:                                                0 + 30                   30

(*) Доколку предметот е избран во I циклус студии, се избира еден од понудените изборни предмети

 

 

Листа на изборни предмети – Градежништво – конструктивна насока

Условеност на предмети

Р.бр. П р е д м е т Условеност
1 Слободен изборен предмет од листа УКИМ1 нема
2 Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции Математика 2 (паралелно)
3 Математика 2 (*) Математика 1
4 Челични конструкции на згради (*) Основи на челични конструкции
5 Теорија на површински носачи Теорија на конструкции 1, основи на нумерички методи, вовед во теорија на еластичност
6 Динамика на конструкции Нумерички методи
7 Претходно напрегнат бетон (*) Армиран бетон
8 Метода на конечни елементи Теорија на конструкции 2, основи на нумерички методи, теорија на површински носачи
9 Спрегнати конструкции Челични конструкции на згради
10 Дрвени конструкции (*) Јакост на материјалите, Теорија на конструкции 1
11 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
12 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
13 Слободен изборен предмет од листа УКИМ2 нема
14 Армиранобетонски конструкции Армиран бетон
15 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
16 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
17 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
18 Изборен соодветно како во syllabus на предмет
19 Пракса нема
20 Магистерска работа положени сите испити