Соопштенија

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2019 до 31.12.2019)

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019), Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Градежен факултет – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр.24,  тел.2 3116 066, факс 2 3118 834, e-mail: dekan@ gf.ukim.edu.mk , sekretar@gf.ukim.edu.mk,  Весна Стојковска, службено лице на Факултетот, го подготви следниот

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

(од 1.01.2019 до 31.12.2019)

 

  1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај имателите на информации­: м-р Весна Стојковска, секретар на Градежниот факултет Скопје,

тел.071/399 373; e-mail:sekretar@gf.ukim.edu.mk

 

  1. Број на примени барања: 7

 

  1. Број на позитивно одговорени барања:7

 

  1. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање: 0

 

  1. Број на неодговорени барања: 0

 

  1. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација): 0

 

  1. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата:0

 

  1. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата:0

 

  1. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање: 0, и

 

  1. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање: 0.

 

 

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

 

 Скопје, 22.01.2020

Градежен факултет Скопје

                                                                                                         Декан,

 

                                                                                       (Имател на информации-печат)

            М-р Весна Стојковска

                                                                                            (службено лице – потпис)