Соопштенија

Годишен извештај за слободен пристап до информации (од 1.01.2020 до 31.12.2020)

Линк до гидишниот извештај.