Геотехничко инженерство

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

Распоред на предмети по семестри и години на студии за академски студии (АС)

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ПРВА ГОДИНА
1 ГР-З-111 Математика 1 I 4 4 8
2 ГР-З-112 Статика I 3 3 8
3 ГР-З-113 Нацртна геометрија I 1 2 3
4 ГР-З-114 Инженерска геологија I 2 2 5
5 ГР-З-115 Градежни конструкции I 3 3 6
6 ГТ-З-121 Применета хидрогеологија II 3 3 6
7 ГР-З-122-У Кинематика и динамика II 3 2 5
8 ГР-З-123 Геодезијa II 2 2 5
9 ГР-З-124-У Градежни материјали II 3 2 5
10 ГР-З-125 КАД ориентиран софтвер II 2 2 4
11 ГР-И-36* *Изборен предмет 1 II 2 2 5
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за прва студиска година 28 27 60

 

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ВТОРА ГОДИНА
1 ГР-З-231-У Јакост на материјалите III 3 3 7
2 ГТ-З-232 Патишта и железници III 3 3 6
3 ГР-З-233-У Технологија на бетон III 3 2 5
4 ГР-З-235-У Механика на флуиди III 3 3 7
5 ГТ-З-235 Основи на геоинформациски системи III 3 2 5
6 ГТ-З-241-У Механика на карпи IV 3 2 6
7 ГТ-З-242-У Механика на почви IV 3 4 7
8 ГР-З-243-У Геоеколошко инженерство IV 3 3 7
9 ГР-З-245-У Водовод и канализација IV 3 2 5
10 ГР-З-246 Организација и механизација IV 3 2 5
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за втора студиска година 30 26 60

 

 

 

 

 

 

 

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ТРЕТА ГОДИНА
1 ГР-З-351-У Армиран бетон V 3 3 5
2 ГТ-З-352-У Геотехнички истражувања V 3 3 7
3 ГТ-З-353-У Фундирање 1 V 3 3 8
4 ГР-З-354-У Хидротехнички конструкции V 3 2 5
5 ГР-З-355-У Тунели V 2 2 5
6 ГТ-З-361-У Земјани конструкции и геосинтетици VI 3 2 5
7 ГР-З-362-У Фундирање 2 VI 3 2 5
8 ГР-И-36** **Изборен предмет 2 VI 2 2 5
9 ГР-И-36*** ***Изборен предмет 3 VI 3 2 5
ГТ-З-36610 ГР-И-36**** ****Изборен предмет 4 VI 3 2 5
11 ГТ-З-366 Дипломска работа VI / / 5
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за трета студиска година 28 23 60

 

 

Легенда на кодови за задолжителни предметни програми:

ГР-З-123-У

ГТ-З-123-У

ГР – заеднички предмет со градежништво

ГТ- предмет за геотехничко инженерство

З – задолжителен предмет

1 – студиска година

2 – семестар

3 – реден број на предметот во дадената листа на предмети за тековниот семестар

У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.

 

Легенда на кодови за изборни предметни програми:

ГР-И-3601-У

ГТ-И-3601-У

ГР – заеднички предмет со градежништво

ГТ – предмет за геотехничко инженерство

И – изборен предмет

3 – студиска година во која се нуди предметот

6 – семестар во кој се нуди предметот

01 – реден број на предметот во предложената листа на изборни предмети за студиска година во која се нуди предметот

У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 4
Изборни наставни предмети  коиединицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети 0

 

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Од која единица
П В
*Изборни предмети во прва година (летен семестар)
1 ГР-И-3605 Заштита на водите II 2 2 5 Градежен факултет Скопје
2 ГР-И-3607 Градежна регулатива II 2 2 5 Градежен факултет Скопје
(**) (***) (****) Изборни предмети во трета година (летен семестар)
1 ГР-И-361-У Мостови** VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
2 ГР-И-3608 Менаџмент во градежништво** VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
3 ГТ-И-3601 Подобрување на почви*** VI 3 2 5 Градежен факултет Скопје
4 ГТ-И-3602 Заштита на градежни јами*** VI 3 2 5 Градежен факултет Скопје
5 ГТ-И-3603 Подобрување на карпи**** VI 3 2 5 Градежен факултет Скопје
6 ГТ-И-3604 Основи на инженерска сеизмологија **** VI 3 2 5 Градежен факултет Скопје
Вкупно: 20 16 40