Геотехника 2013/2014 – 2017/2018

Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Геотехника
Англиски Geotechnics
Акроним Магистерски студии
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер по геотехникa
Англиски Master of Geotechnics
Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Општ изборен 1 од листата на ГФ 3+2 6
2 Посебни проблеми во фундирање 3+2 8
3 Вовед во еластичност 3 + 2 6
4 Математика 2 (*) 3+2 8
5 Слободен изборен предмет 1 од листа УКИМ 2 +0 2
Вкупно: 14 + 8 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Слободен изборен предмет 2 од листа УКИМ 2+0 2
7 Изборен 1 од листата на ГТ Теориска механика на почви 3+2 6
Изборен 1 од листа  на првиот  циклус (*)
8 Изборен 2 од листата на ГТ Земјен притисок и потпорни конструкции 3 + 2 6
Изборен 2 од листа  на   првиот циклус (*)
10 Нумерички  методи во геотехниката 3 + 2 8
11 Проценка на ризици во геотехниката 3 + 2 8
Вкупно: 14 + 8 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен 3 од листата на ГТ Реологија на почви и карпи 3 + 2 6
Изборен  3 од листа  на  првиот циклус (*)
12 Изборен 4 од листата на ГТ Стабилност и санација на косини 3 + 2 6
Изборен 4 од листа  на  првиот циклус (*)
13 Изборен 5 од листата на ГТ Геотехнички аспекти на депонии од цврст отпад 3 + 2 6
Изборен 5 од листа  на   првиот циклус (*)
14 Геотехничко моделирање 3 + 2 6
15 Динамика на фундаменти 3 + 2 6
Вкупно: 15 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
17 Пракса 0 + 6 10
18 Магистерски труд 0 + 20 20
Вкупно:         0 + 26                 30

 

Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно избран, да се  избере и во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува изборен од Општа група изборни на ГФ.

Изборни предмети и условеност

 Изборни група- Геотехника
Р.бр Шифра Предмет Фонд на часови Европски кредити Условеност
1 ГТ-26 Земјен притисок и потпорни конструкции 3+2 6 Нема
2 ГТ-27 Теоретска механика на почви 3+2 6 Нема
3 ГТ-19 Геотехнички аспекти за депонии на цврст отпад 3+2 6 Нема
4 ГТ-28 Реологија на почви и карпи 3+2 6 Вовед во еластичност
5 ГТ-29 Стабилност и санација на косини 3+2 6 Нема
6 Изборен 1 од листата на ГТ

(на првиот циклус студии)

3+2 6 Нема
7 Изборен 2 од листата на ГТ

(на првиот  циклус студии)

3+2 6 Нема
8 Изборен 3 од листата на ГТ

(на првиот  циклус студии)

3+2 6 Нема
9 Изборен 4 од листата на ГТ

(на првиот  циклус студии)

3+2 6 Нема
10 Изборен 5 од листата на ГТ

(на првиот циклус студии)

3+2 6 Нема

 

Општи изборни група ГФ
Р.бр Шифра Предмет Часови Европски кредити Условеност
1 ЗА-04 Веројатност и статистика (*) 3+2 6 Нема
2 ЗА-06 Програмирање 3+2 6 Нема
3 А1 Странски јазик (*) 3+2 6 Нема
4 Метотологија на истражување 3+2 6 Нема
4 Општ  изборен 1 од листа на ГФ 3+2 6 Нема
5 Општ  изборен 2 од листа на ГФ 3+2 6 Нема
6 Општ  изборен 3 од листа на ГФ 3+2 6 Нема

Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно да се  избере и во вториот циклус на стидии

  

Условеност на предмети

Р.бр. Шифра П р е д м е т Фонд на часови Семестар Условеност
1 Општ изборен 1 од листата на ГФ 45+30 1 Нема
2 З1-09 Математика 2 (*) 45+30 1 Нема
3 ГТ-06 Вовед во еластичност 45+30 1 Нема
4 ГТ-17 Посебни проблеми во фундирање 45+30 1 Нема
5 Слободен изборен предмет 1 од листата на УКИМ 30+0 1 Нема
6 Слободен изборен предмет 2 од листа на УКИМ 30+0 2 Нема
7 Изборен 1 од листата на ГТ 45+30 2 Нема
8 Изборен 2 од листата на ГТ 45+30 2 Нема
9 ГТ-22 Нумерички методи во геотехниката 45+30 2 Нема
10 ГТ-23 Проценка на ризици во геотехника 45+30 2 Нема
11 Изборен 3 од листата на ГТ 45+30 3 Нема
12 Изборен 4 од листата на ГТ 45+30 3 Нема
13 Изборен 5 од листата на ГТ 45+30 3 Нема
14 ГТ-24 Геотехничко моделирање 45+30 3 Вовед во еластичност, Нумерички методи во геотехниката
15 ГТ-14 Динамика на фундаменти 45+30 3 Динамика на почви
16 ГТ-25 Пракса 0+90 4 Нема
17 Магистерска работа 0+300 4 Нема

 

Покриеност на настава

Р.бр. Предмет Предметен наставник
1 Математика 2 (*) Доц. д-р Силвана Петрушева
2 Вовед во еластичност Проф. д-р Љупчо Лазаров
3 Посебни проблеми во фундирање Доц. д-р Јосиф Јосифовски
4 Проценка на ризици во геотехниката Проф. д-р Милорад Јовановски
5 Нумерички  методи во геотехниката Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски

Доц. д-р Јосиф Јосифовски

6 Реологија на почви и карпи Проф. д-р Милорад Јовановски Доц.д-р Јосиф Јосифовски
7 Геотехничко моделирање Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски

Проф. д-р Милорад Јовановски

8 Динамика на фундаменти Доц. д-р Јосиф Јосифовски
9 Земјен притисок и потпорни конструкции Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски
10 Теоретска механика на почви Проф. д-р Љупчо Димитриевски
11 Геотехнички аспекти за депонии на цврст отпад Проф. д-р Љупчо Димитриевски
12 Стабилност и санација на косини Проф. д-р Љупчо Димитриевски

Проф. д-р Милорад Јовановски