Геодезија 2013/2014 – 2017/2018

Вид на програма Академски студии по геодезија (II циклус)
Назив на студиската

програма

Македонски Геодезија
Англиски Geodesy
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер на технички науки од областа на геодезијата
Англиски Master of science in Geodesy

 

Структура на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Одбрани поглавија од математика 4 + 4 8
2 Примена на геодезијата во инженерството 3 + 3 8
3 Национални геодетски мрежи 2 + 2 4
4 Современ катастар 3 + 3 8
5 Изборен од универзитетска група 2 + 0 2
Вкупно: 14 + 12 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Физичка геодезија 3 + 3 8
7 Уредување на недвижности 3 + 3 6
8 Изборен група 1 2 + 2 6
9 Изборен група 1 2 + 2 6
10 Изборен од универзитетска група 2 + 0 2
Вкупно: 12 + 10 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен група 2 2 + 2 6
12 Изборен група 2 2 + 2 6
13 Изборен група 3 2 + 2 6
14 Изборен група 3 2 + 2 6
15 Изборен група 3 2 + 2 6
Вкупно: 10 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
16 Геодетска пракса 0 + 6 6
17 Магистерски труд 0 + 24 24
Вкупно: 0 + 30 30

 

Изборни предмети

Изборни предмети – група 1
Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
1 Администрирање со недвижности 30+30 6
2 Одбрани поглавја од фотограметрија 30+30 6
3 Оптимизација на геодетски мрежи 30+30 6
4 Менаџмент на геодетски работи 30+30 6
Изборни предмети – група 2
Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
1 Параметарски израмнувања 30+30 6
2 Дигитална фотограметрија 30+30 6
3 Одбрани поглавја од математичката картографија 30+30 6
4 Земјишен информационен систем 30+30 6
5 Процена на земјиште 30+30 6
Изборни предмети – група 3  30+30  6
Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
1 Сателитска геодезија 30+30 6
2 Гравиметрија 30+30 6
3 Геодетска астрономија 30+30 6
4 Индустриска геодезија 30+30 6
5 WEB ориентирани геоинформациски системи 30+30 6
6 Далечинска детекција 30+30 6
7 Дигитална картографија 30+30 6

 

 

 

Условеност на предмети

Р.Бр. Предмет Фонд на часови Условеност
1 Одбрани поглавија од математика 4 + 4 нема
2 Применета геодезијата 3 + 3 нема
3 Национални геодетски мрежи 2 + 2 нема
4 Современ катастар 3 + 3 нема
5 Физичка геодезија 3 + 3 Одбрани поглавја од математика (потпис)
6 Просторни модели и анализи 2 + 2 нема
7 Администрирање со недвижности 2 + 2 нема
8 Фотограметрија 2 + 2 нема
9 Оптимизација на геодетски мрежи 2 + 2 Национални геодетски мрежи (потпис)
10 Менаџмент на геодетски работи 2 + 2 нема
11 Уредување на недвижности 2 + 2 Современ катастар (потпис)
12 Параметарски израмнувања 2 + 2 нема
13 Дигитална фотограметрија 2 + 2 нема
14 Одбрани поглавја од математичката картографија 2 + 2 нема
15 Утврдување вредност на недвижности 2 + 2 нема
16 Сателитска геодезија 2 + 2 нема
17 Гравиметрија 2 + 2 Физичка геодезија
18 Геодетска астрономија 2 + 2 нема
19 Индустриска геодезија 2 + 2 Применета геодезија
20 Дистрибуирани геоинформациски системи 2 + 2 нема
21 Далечинска детекција 2 + 2 нема
22 Дигитална картографија 2 + 2 нема
23 Пракса 0 + 6 нема
24 Магистерски труд 0 + 25 нема

Покриеност на настава

Р.Бр. Предмет Предметен наставник
1 Одбрани поглавија од математика Доц. д-р Силвана Петрушева
2 Примена на геодезијата во инженерството Проф. д-р Лазо Димов
3 Национални геодетски мрежи Доц. д-р Митре Насевски
4 Современ катастар Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
5 Уредување на недвижности Проф. д-р Јован Јованов
6 Физичка геодезија Проф. д-р Златко Србиновски
7 Администрирање со недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
8 Фотограметрија Проф. д-р Лазо Димов
9 Оптимизација на геодетски мрежи Доц. д-р Митре Насевски
10 Менаџмент на геодетски работи Проф. д-р Златко Србиноски
11 Параметарски израмнувања
12 Дигитална фотограметрија Проф. д-р Лазо Димов
13 Одбрани поглавја од математичката картографија Проф. д-р Златко Србиноски
14 Просторни модели и анализи Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
15 Процена на земјиште Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
16 Сателитска геодезија Проф. д-р Златко Србиноски
17 Гравиметрија Доц. д-р Митре Насевски
18 Геодетска астрономија Доц. д-р Митре Насевски
19 Индустриска геодезија Проф. д-р Лазо Димов
20 Дистрибуирани геоинформациски системи Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
21 Далечинска детекција Проф. д-р Лазо Димов
22 Дигитална картографија Проф. д-р Златко Србиноски