Геодезија 2018/2019

Вид на програма Академски студии по геодезија (II циклус)
Назив на студиската

програма

Македонски Геодезија
Англиски Geodesy
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер на технички науки од областа на геодезијата
Англиски Master of science in Geodesy

 

Структура на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Одбрани поглавија од математика 4 + 4 8
2 Применета геодезија 3 + 3 8
3 Национални геодетски мрежи 2 + 2 4
4 Современ катастар 3 + 3 8
5 Изборен од универзитетска група 2 + 0 2
Вкупно: 14 + 12 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Физичка геодезија 3 + 3 8
7 Просторни модели и анализи 3 + 3 6
8 Изборен група 1 2 + 2 6
9 Изборен група 1 2 + 2 6
10 Изборен од универзитетска група 2 + 2 4
Вкупно: 12 + 12 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен група 2 2 + 2 6
12 Изборен група 2 2 + 2 6
13 Изборен група 3 2 + 2 6
14 Изборен група 3 2 + 2 6
15 Изборен група 3 2 + 2 6
Вкупно: 10 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
16 Геодетска пракса 0 + 6 6
17 Магистерски труд 0 + 24 24
Вкупно: 0 + 30 30