Геодезија и Геоинформатика

Структурата  на  студиската  програма  е  организирана  во  шест  семестри

 

 

Распопред на предмети по семестри и години на студиската програма Геодезија и Геоинформатика

 

Прва година – Зимски семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
1 М5 – 1  зад. GD1-01 Математика 1 4+4 8
2 М5 – 2  зад. GD1-02 Основи на геодезија 3+4 8
3 М5 – 3  зад. GD1-03 Компјутерски апликации во геодезијата 2+2 4
4 М5 – 4  зад. GD1-04 Вовед во WEB дизајн 2+2 5
5 М5 – 5  изб. изборен Изборен од општи предмети 2+2 5
Вкупно : 13+14 30

 

 

Прва година – Летен семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
6 М6 – 1  зад. GD1-05 Геодезија 1 3+4 8
7 М6 – 2  зад. GD1-06 Геодетски подлоги 2+3 7
8 М5 – 6  зад. GD1-07 Вовед во програмирање 2+2 5
9 М5 – 7  зад. GD1-08 CAD ориентиран софтвер 2+2 5
10 М5 – 8  изб. изборен Изборен од општи предмети 2+2 5
Вкупно : 11+13 30

 

 

Втора година – Зимски семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
11 М6 – 3  зад. GD1-09 Теорија на грешки 3+4 8
12 М6 – 4  зад. GD1-10 Геодетска мерна технологија 2+3 6
13 М6 – 5  зад. GD1-11 Геодетска метрологија 3+3 6
14 М5 – 9  изб. изборен Изборен од група 1 2+2 5
15 М5 – 10  изб. изборен Изборен од група 1 2+2 5
Вкупно : 12+14 30

 

 

 

Втора година – Летен семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
16 М6 – 6  зад. GD1-12 Геодетски израмнувања 3+3 6
17 М6 – 7  зад. GD1-13 Катастар 3+3 6
18 М5 – 11  зад. GD1-14 Општа картографија 2+2 4
19 М5 – 12  зад. GD1-15 Софтверски пакети во геодезијата 2+2 4
20 М5 – 13  изб. изборен Изборен од група 2 2+2 4
21 М6 – 8  зад. GD1-16 Геодетска пракса 1 0+6 6
Вкупно : 12+18 30

 

 

Трета година – Зимски семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
22 М6 – 9  зад. GD1-17 Инженерска геодезија 3+3 8
23 М6 – 10  зад. GD1-18 Процесирање на облаци од точки 2+2 5
24 М6 – 11  зад. GD1-19 Елипсоидна геодезија 2+2 5
25 М6 – 12  зад. GD1-20 Геоинформациски системи 3+3 8
26 М5 – 14  зад. GD1-21 Просторно планирање 2+2 4
Вкупно : 12+12 30

 

 

Трета година – Летен семестар
Р.Б. Модул Код на предмет Назив на наставен предмет Фонд на часови ЕКТС
27 М6 – 13  зад. GD1-22 Виша геодезија 3+3 6
28 М6 – 14  зад. GD1-23 Глобални позициски системи 2+2 4
29 М6 – 15  зад. GD1-24 Основи на фотограметрија 3+3 6
30 М6 – 16  зад. GD1-25 Математичка картографија 3+3 6
31 М6 – 17  зад. GD1-26 Геодетска пракса 2 0+5 4
32 М7 – 1  зад. GD1-27 Дипломска работа 0+4 4
Вкупно : 11+20 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа на изборни предмети

 

бр. П Р Е Д М Е Т Фонд на часови Код на предмет кредити
Изборни општи предмети
1 Теориска механика 2+2 GD1-28 5
2 Геодетска регулатива 2+2 GD1-29 5
3 Веројатност и статистика 2+2 GD1-30 5
4 Сферна тригонометрија 2+2 GD1-31 5
Изборни предмети – група 1
1 Основи на сообраќајници 2+2 GD1-32 5
2 Основи на хидротехника 2+2 GD1-33 5
3 Основи на градежни конструкции 2+2 GD1-34 5
4 Основи на геоморфологија 2+2 GD1-35 5
Изборни предмети – група 2
1 Основи на проценка на недвижности 2+2 GD1-36 4
2 Бази на податоци 2+2 GD1-37 4
3 Геодезија 2 2+2 GD1-38 4

 

Условеност на предметите

 

I сем. Предмети условеност
1 Математика 1
2 Основи на геодезија
3 Компјутерски апликации во геодезијата
4 Вовед во WEB дизајн
5 Изборен од општи предмети
  Изборни општи предмети условеност
Теориска механика
Геодетска регулатива
II сем. Предмети условеност
6 Геодезија 1 Основи на геодезија *
7 Геодетски подлоги
8 Вовед во програмирање
9 CAD ориентиран софтвер
10 Изборен од општи предмети
  Изборни општи предмети условеност
Веројатност и статистика
Сферна тригонометрија
III сем. Предмети условеност
11 Теорија на грешки Математика 1
12 Геодетска мерна технологија Геодезија 1
13 Геодетска метрологија Геодезија 1
14 Изборен од група 1 Геодетски подлоги
15 Изборен од група 1 Геодетски подлоги
  Изборни предмети – група 1 условеност
Основи на сообраќајници Геодетски подлоги
Основи на хидротехника Геодетски подлоги
Основи на градежни конструкции Геодетски подлоги
Основи на геоморфологија Геодетски подлоги

 

 

IV сем. Предмети условеност
16 Геодетски израмнувања Теорија на грешки *
17 Катастар Геодетски подлоги
18 Општа картографија
19 Софтверски пакети во геодезијата Вовед во програмирање
20 Изборен од група 2 Геодезија 1
21 Геодетска пракса 1 Геодезија 1
  Изборни предмети – група 2 условеност
Основи на проценка на недвижности Геодезија 1
Бази на податоци Геодезија 1
Геодезија 2 Геодезија 1
V сем. Предмети условеност
22 Инженерска геодезија Геодетска метрологија
23 Процесирање на облаци од точки
24 Елипсоидна геодезија Математика 1, Геодезија 1
25 Геоинформациски системи Геодетски подлоги, Вовед во програмирање
26 Просторно планирање Катастар
VI сем. Предмети условеност
27 Виша геодезија Теорија на грешки

Геодетска метрологија

28 Глобални позициски системи Математика 1, Геодетска мерна технологија
29 Основи на фотограметрија
30 Математичка картографија Математика 1
31 Геодетска пракса 2 Геодетска пракса 1,

Виша геодезија *,

Инженерска геодезија *

32 Дипломска работа Положени сите предвидени предмети и стекнати 140 ЕКТС

 

*    –     Услов за следење на предметите кои се зависни од други предмети во истата студиска година е добивање на потпис.

 

Структурата на студиската програма е модуларна со следните претпоставени модули:

Модул М5 –   Напредно ниво на основните знаења

Модул М6 –   Напредно ниво на специфични знаења

Модул М7 –   Дипломска работа

Распоредот на предметните програми, дадени во Табела 6.1. е :

  • Предметната програма во првиот семестар е со 4 задолжителни и 1 изборен предмет. Сите 5 предмети се од модулот М5. Предметите имаат за цел да овозможат изедначување на знаењата на основната материја имајќи предвид дека уписот на студиите нема рестрикти-вност.
  • Вториот семестар содржи вкупно 5 предмети, од кои 4 задолжителни и 1 изборен предмет. Во овој семестар 3 предмети се од модулот М5, 2 се од М6.
  • Третиот семестар содржи вкупно 5 предмети, од кои 3 се задолжителни и 2 се изборни. Притоа 2 предмети се од модулот М5, а 3 се од модулот М6.
  • Четвртиот семестар содржи вкупно 6 предмети од кои 5 се задолжителни и 1 е изборен. Притоа 3 предмети се од модулот М5 и 3 се од модулот М6.
  • Петиот семестар содржи вкупно 5 предмети од кои сите се задолжителни. Притоа 4 пред-мети се од модулот М6 и 1 е од модулот М5.
  • Шестиот семестар содржи вкупно 6 предмети и истите се задолжителни. Притоа 5 пред-мети се од модулот М6, а 1 предмет е од модулот М7.
  • Вкупниот број на предмети од модулот М5 изнесува 14 со вкупно 71 ЕКТС. Вкупниот број на предмети од модулот М6 изнесува 17 со вкупно 105 ЕКТС. Вкупниот број на предмети од М5 и М6 модулите се 31 и сите заедно имаат 176 ЕКТС.
  • Вкупниот број на предмети од модулот М7 изнесува 1 со вкупно 4 ЕКТС.

 

  • Студиската програма има вкупно 32 предмети – 27 задолжителни и 5 изборни. Задолжи-телните предмети имаат вкупно 156 ЕКТС, а изборните предмети заедно имаат вкупно 24 ЕКТС, или сите предмети заедно со дипломската работа имаат вкупно 180 ЕКТС. Процентот на задолжителни предмети изнесува 84%, додека процентот на изборни предмети изнесува 16% (мин 10%).
  • За 5 изборни предмети се нудат 3 листи со вкупно 11 изборни предмети:

– од групата изборни општи предмети се бираат 2 предмети од понудени 4;

– од изборната група 1 се бираат 2 предмети од понудени 4;

– од изборната група 2 се бира 1 предмет од понудени 3;

Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 144 од Законот за високо образование на РМ.