Втор циклус – уписи 2023/2024

Рокови за пријавување и запишување

За сите студиски програми
Прв рок
Втор рок*
Пријавување на кандидатите
2 до 13.10.2023
5 до 16.2.2024
Запишување на кандидатите
16 и 17.10.2023
20. до 21.2.2024
*на втор рок се запишуваат студенти со 240 ектс или 7/1 студии по градежништво или други сродни студии, според акредитација.