Соопштенија

Вонр. проф. д-р Дарко Наков – нов претседател на ДГКМ

Целата содржина може да ја погледнете на следниот линк.

https://www.porta3.mk/vonr-prof-d-r-darko-nakov-nov-pretsedatel-na-dgkm/?fbclid=IwAR0xDq9GCsp6uch68ZAvHvf1fUpQSN_i17MnVeUo0Fik7essqoXqGQW0VPA