Библиотека

Библиотеката е формирана со формирањето на Техничкиот факултет во 1949 год. а самостојно, како посебна работна единица, работи од 1975 год. Во целиот овој период од формирањето до денес нејзината дејност постојано се зголемува и осовременува.

Библиотеката врши набавка на различни видови библиотечен материјал (книги, учебници, списанија, стандарди) во согласност со потребите на корисниците, го средува и каталогизира тој материјал, правејки го брзо достапен на корисниците.

Книжниот фонд се состои од учебници, странска и домашна стручна литература, списанија и стандарди. Библиотеката располага со над 16.000 наслови што ја прави да биде една од најдобро снабдените библиотеки имајќи во предвид дека се работи за библиотека од затворен тип. Во овој број не се вклучени магистерските и докторските работи одбранети на Градежниот факултет како и соопштенија од одржани симпозиуми и семинари.

Корисници на библиотеката се сите студенти (од редовните студии, како и магистранти и докторанти) и вработените на факултетот. Нивниот број е околу 1.000 корисници. Зачленувањето на студентите во библиотеката се врши лично и потребен е само индекс заверен за тековната учебна година. Книгите може да се задржат најмногу 2 семестри а за изгубена книга се плаќа казна во износ еднаков на вредността на изгубената книга.

1.Податоци извадени од Главна книга 1966-1974 година, Архитектонско градежен факултет

 1.Динамика на конструкцииВладимир Симонче1962713 стр
2.Организација и механизација на градењеВ. Тошаров1964436 стр.
 3.Геодезија за архитектиДиме Лазаров1965123 стр.
4.Техничка механика IЈордан Миладинов1965465 стр.
5.Јакост на материјалите IЈордан Миладинов1966425 стр.
6.Јакост на материјлите IIЈордан Миладинов1966712 стр.
7.Техничка механика, статикаТиберие Киријас1967304 стр.
8.Техничка механика IЈордан Миладинов1968539 стр.
9.Техничка механика IIЈордан Миладинов19681006 стр.
10.Јакост на материјалитеТиберие Киријас1969353 стр.
11.Хидраулика, 1 делАнгеле Ангеловски1971283 стр.
12.ЖелезнициИгњат Крстевски1971511 стр.
13.Геодезија за градежнициДиме Лазаров1971645 стр.
14.Дрвени конструкцииТиберие Киријас1971330 стр
15.Drvene konstrukcijeТиберие Киријас1971330 стр.
16.Metalna stolarijaLj. Tomic197158 стр.
17.Техничка механика, статикаТиберие Киријас1972366 стр.
18.Метод на конечни елементиА. Поцески, В. Симонче1972160 стр.
19.Масивни мостовиЛ. Симов1973166 стр.

2.Податоци извадени од главна книга 1975 – до денес, Градежен факултет

1.Краток курс по инжинерско сметањеДимитар Битраков1975336 стр. 
2.Предавања по бетонски мостовиЛ. Симов1976113 стр. 
3.Решени задачи по техничка механикаМарко Гугуловски, Светлана Петковска Ончевска1977136 стр. 
4.Предавања по јакост на материјалите со решени примериМарко Гугуловски, Светлана Петковска Ончевска1977468 стр. 
5.Мешовит метод на конечни елементиАпостол Поцески197641 стр. 
6.Збирка задачи по хидрауликаАнгеловски-Тодоровски1976529 стр 
7.Огради кај мостовските конструкцииДраги Миладинов197393 стр. 
8.Геодезија I, I книгаДиме Лазаров1980512 стр 
9.Геодезија II, I книгаДиме Лазаров1980513-887 стр. 
10.Прирачник за изведување на вежби по технологија на бетон за студентите на градежен одделМиладинов – Бабамов – Иванов1971127 стр. 
11.ХидрологијаАнгеловски-Тодоров1980332 
12.Задачи за вежбање по математика I за студентите на техничките факултетиБитраков-Шапкарев1978439 стр. 
13.Збирка задачи по хидрауликаАнгеловски-Тодоровски1976529 стр. 
14.Горен строј на железнициДушко Златковски1981703 стр.625.14(075.8)
15.Градежни конструкцииМетодија Трајковски1978325 стр. 
16.Збирка решени задачи по техничка механикаГугуловски, Ончевска, Сибиновиќ, Битраков1981757 стр. 
17.Масивни конструкцииКрум Хололчев1981303 стр. 
18.Збирка решени задачи од техничка механика, статикаАтанасова, Симовски, Аврамов1979361 стр. 
19.Решени задачи по јакост на материјалите со изводи од теоријатаГугуловски, Сибиновиќ, Ончевска1982501 стр. 
20.Теорија на конструкции II матрична анализа на конструкцииВладимир Симонче1984250 стр.624 . 04 : 681 . 3 (075 . 8 )
21.ПатиштаПавле Стојменов1983530 стр. 
22.Технологија на бетон I делПетар Бабамов1987  
 Теорија на површински носачиАлексндар Ангелов1987694624.072/.074].04(075.8)
24.Основи на хидрауликатаАнгел Ангеловски1987603 стр. 
25.Техничка механика IЈордан Миладоннов1984746 стрNema ISBN
26.Техничка механика II книга прваЈордан Миладинов1985540 стр.Nema ISBN
27.Теорија на конструкцииАпостол Поцески1987506ISBN 9989-43-050-0
28.Техничка механика II книга втораЈордан Миладинов19801005Nema ISBN
29.Техничка механика II книга третаЈордан Миладонов19811665 стр.Nema ISBN
30.Тензорно сметање предавања на (постдипломски студии)Наум Целакоски1985200 
31.Анализа на насипните брани (скрипта)Љубомир Танчев1989160Nema ISBN
32.ХидрауликаАнѓел Анѓеловски1990748532(075.8)
33.Темелење книга IБорис Шендов1989363624.15(075.8)
34.Темелење книга IIБорис Шендов1989209624.15(075.8)
35.Пловни патишта и пристаништаЖивко Шкоклевски1990170Nema CIP
36.Предавања по математика IАтанасова, Георгиевска1985495Nema CIP
37.Математика IIАтанасова, Георгиевска1988464512.64(075.8)
38.Геодезија I, книга IБорис Пауновски1990365528(075.8)
39.Геодезија I, книга IIБорис Пауновски1990816ISBN 9989-43-079-9
40.Уредување на водотециЖивко Шкоклевски1986323 
41.Хидротехнички објектиЉубомир Танчев1992580 
42.Предавања по математика I, второ изданиеАтанасова, Георгиевска1993495517.2/.3(075.8)
43.Математика: Аналитичка геометрија во простор, сферна тригонометријаГеоргиевска, Атанасова1995266514.116.3(075.8)
44.Збирка задачи по механика на флуидите со кус теоретски прегледЈордан Миладинов1984432 
45.Збирка решени задачи по геодезијаГ. Насов1974152 
46.Брани и придружни хидротехнички објектиЉубомир Танчев1999767ISBN 9989-878-56-0
 Нумерички методиАпостол Поцески1999248ISBN 9989-44-051-4
47.Utm проекција и utm мрежиР. Рибаровски, Јованов199961ISBN 9989-52-002-X
48.Армиранобетонски конструкцииСанде Атанасовски1992480 
 Нумеричка хидрауликаЦветанка Симоновска Поповска1994160ISBN 9989-36-005-7
49.Увод во виша геодезијаРисто Рибаровски1994250ISBN 9989-43-011-X
50.Градежни конструкцииАндреј Спасов1994553NEMA  CIP
51.Интензивни врнежи во Р. МакедонијаЖивко Шкоклевски1993101Nema CIP
52.Гранична носивост на линиски конструкцииЉупчо Лазаров2000278ISBN 9989-908-40-0
53.Математика II, второ изданиеАтанасова, Георгиевска1998513ISBN 9989-43-184-1
54.Горен строј на железнициДушко Златковски1988590625.14(075.8)
55.Теорија на грешки со израмнувањеРисто Рибаровски1997193ISBN 9989-43-091-8
56.Геодезија II,книга IБорис Пауновски1992421 
57.Геодезија II, книга IIБорис Пауновски1992754 
58.Геодетски пресметувањаРисто Рибаровски1999213 
59.Основи на челични конструкцииАтанас Филиповски2000525 
60.ХидрауликаЦветанка Поповска2000258ISBN 9989-43-100-0
61.Finite element method based on the differential equationsApostol Poceski1996198ISBN 3-540-54916-1
62.Практикум по наводнувањеОрдан Чукалиев2002166ISBN 9989-845-09-3
63.Предавања по градежни материјалиСветлана Петковска Ончевска2002323Nema ISBN
64.Механика, краток курсСветлана Петковска Ончевска1999362 
65.Предавања по јакост на материјалитеСветлана П. Ончевска2003426Nema CIP
66.ИнформатикаЕлена Думова Јованоска, Грозде Алексовски, Сергеј Чурилов2002121ISBN 9989-9540-1-1
67.Механика на ФлуидиЦветанка Поповска2003303ISBN 9989-43-066-7
68.Теорија на еластичностЈордан Миладинов1984432 
69.Теорија на пластичностаЈордан Миладинов1984328 
70.Прирачник за изведување на вежби по технологија на бетонМиладинов, Бабамов, Иванов1983325 
71.Дрвени конструкцииТиберие Киријас1978424 
72.Теорија на конструкциитеЕлена Думова Јованоска2004328ISBN 9989-9540-8-9
73.ХидрологијаЦветанка Поповска2004327ISBN 9989-9540-4-6
74.Инженерска геодезијаСтојанчо Вучков2004297ISBN 9989-9540-9-7
75.Патишта, проектирање патишта, книга 1Радојка Дончева2004454 
76.Патишта, проектирање патни јазлиРадојка Дончева2004216ISBN 9989-9540-7-0
77.ГЕОинфромациони системиВанчо Ѓорѓиев2004280ISBN 9989-9540-5-4
78.Менаџмент и технологија на геодетските работиРисто Рибаровски200585Nema CIP
79.Елипсоидна геодезијаЗлатко Србиноски2005220ISBN 9989-2469-1-2
 Виша геодезијаРисто Рибаровски2005250ISBN 9989-2469-2-0
81.Физичка геодезијаЗлатко Србиноски2006140ISBN 978 9989-2469-9-8
82.Проектен менаџмент при изградба на инвестициони објектиВалентина Жилеска Панчовска2006140ISBN 9989-2469-4-7
83.Уредување на водотециСретко Цветковски2006224ISBN 9989-249-5-5
84.Нумерички методиЛилјана Денковска2006206ISBN 9989-2469-0-4
85.Бетонски конструкцииСанде Атанасовски2007311ISBN 978 9989-2469-6-3(8)
86.Практична геодезијаРисто Рибаровски2003417 
87.Современ катастарВанчо Ѓорѓиев2006 ISBN 9989-2469-3-9
88.Општа геологијаНаум Гапковски, Милорад Јовановски2007344ISBN 978-9989-2469-7-5
89.Комбинирани параметаско-корелативни израмнувањаРисто Рибаровски200798ISBN 978 9989-2469-8
 Информатика, второ изданиеЕлена Думова Јованоска, Грозде Алексовски, Сергеј Чурилов2007123ISBN 9989-9540-1-1
90.Физичка геодезијаЗлатко Србиноски2008250ISBN 978 9989-2469-9-8
91.Водовод и канализацијаЖивко Велјаноски2008341ISBN 978-9989-2922-0-0
92.ВодоснабдувањеЖивко Велјаноски2008407ISBN 978-9989-2922-1-7
93.Општа картографијаЗлатко Србиноски2008244ISBN 978-608-4510-09-3
94.Армиранобетонски мостовиЗоран Десовски2010297ISBN 978-608-4510-05-5
95.Hidrology and Hidraulic structures in Environmental EngineeringCvetanka Popovska and Dimitrija Sekovski2011168ISBN 978-608-4510-07-9
96.Патишта, проектирање патишта, второ изданиеРадојка Дончева2011476ISBN 978-608-4510-08-6
97.Алуминиумски конструкции во градежништвотоАтанас Филиповски2012488ISBN 978-9989-766-25-1
98.Општа картографијаЗлатко Србиноски2012299ISBN 978-608-4510-09-3
 BALWOISЗборник од Симпозиум2012 ISBN 978-608-4510-10-9
99.Претходно напрегнат бетонСанде Атанасовски2009214ISBN 978-608-4510-01-7
101.Хидрологија, теорија со решени задачиЦветанка Поповска и Виолета Ѓешовска2012261ISBN 978-608-4510-11-6
102.Математичка картографијаЗлатко Србиноски2013256 
103.Инжинерска геологијаМилорад Јовановски2014602ISBN 978-608-4510-13-0
104.Јакост на материјалитеСветлана П. Ончевска и Коце Тодорорв2014478ISBN 978-608-4510-15-4
105.Монографија, 65 години од постоење на Градежен факултетДеканат2014133ISBN 978-608-4510-18-5
106.Зборник на трудови-65 години Градежен факултетдеканат2014102ISBN 978-608-4510-19-2
107.GEOREKSСимпозиум, зборник2014 ISBN 978-608-4510-16-1
 SEEFORMСимпозиум, зборник2014 ISBN 978-608-4510-17-8
108.Градежни материјалиТодорка Самарџиоска2015191ISBN 978-608-4510-21-5
109.Гранична носивост на линиски конструкции, второ изданиеЉупчо Лазаров2016347ISBN 978-608-4510-27-7
110.Механика на флуиди, трето изданиеЦветанка Поповска2016320ISBN 978-608-4510-29-1
111.Мерни системи во менаџмент со недвижностиЗлатко Србиноски2015243ISBN 978-608-4510-25-3
112.Математика, 1 делСилвана Петрушевска и Даниел Велинов2016189ISBN 978-608-4510-22-2